Мар
05

Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства “Терра Банк”

Розділ // Прес-служба / Прес-релізи

Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства “Терра Банк” 
(код за ЄДРПОУ 24425738, місцезнаходження – Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В)

    Спостережна рада ПАТ “Терра Банк” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Терра Банк”, які відбудуться 06 квітня 2012 року об 11-00 год. за київським часом у приміщенні ПАТ „Терра Банк” за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 - В, у приміщенні ПАТ „Терра Банк”, зал засідань.
   Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 06 квітня 2012 р. з 10-00 до 10-45 за місцем проведення зборів.
   Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у загальних зборах.
   Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 02 квітня 2012року.
                                                                                            Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2011 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Банку за 2011 рік.
6.Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності Банку за 2011 рік, в тому числі затвердження необхідних заходів за результатами їх розгляду.
7.Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.
8.Розподіл прибутку Банку за 2011 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Терра Банк” (тис. грн.)

 Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Терра Банк” (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

попередній

Усього активів

2 913 450

1 450 985

Основні засоби та нематеріальні активи

73 714

64 819

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 205 400

265 096

Кошти в інших банках

226 278

468 413

Кредити та заборгованість клієнтів

1 098 266

417 007

Усього зобов'язань

2 648 026

1 184 189

Кошти банків

920 106

426 231

Кошти клієнтів

1 551 022

666 457

Усього власного капіталу

265 424

266 796

Статутний капітал

257 141

257 141

Чистий прибуток (збиток)

485

148

Середньорічна кількість акцій (шт.)

257 141

257 141

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

1.89

1.79

Скоригований чистий прибуток (збиток)  на одну просту акцію

1.89

1.79

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

467

351

      З матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися у робочі дні з 9-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00- в приміщенні ПАТ «Терра Банк» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 - В, зал засідань. 
     Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Коцюба Володимир Олександрович.
     З усіх питань щодо проведення загальних зборів акціонерів звертатися за телефоном: (044) 281-44-77.
 Спостережна рада ПАТ „Терра Банк”