Мар
27

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК»

Розділ // Прес-служба / Прес-релізи

Місцезнаходження Товариства згідно із його Статутом: Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів,буд.28 В

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

29 квітня 2013 року о 12:00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ТЕРРА БАНК». Місце проведення: м. Київ, бульвар Дружби Народів,буд.28 В (зала засідань ПАТ «ТЕРРА БАНК»). Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - 11:00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - 11:30 за київським часом 29 квітня 2013 року за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно із законодавством України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 23 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із порядком денним:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Обрання Голови Загальних зборів.

3. Обрання Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

4. Звіт Спостережної ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затвердження аудиторського висновку, та звіту аудиторської фірми за 2012 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту аудитора.

8.Затвердження фінансового результату за 2012 рік та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів та положень Товариства.

13. Затвердження Кодексу Корпоративного управління Товариства.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «ТЕРРА БАНК» (тис. грн.)

Найменування показника

                           Період            

звітний

попередній

Усього активів

4 551 838

2 913 450

Основні засоби та нематеріальні активи

104 621

73 714

Довгострокові фінансові інвестиції

2 247 860

1 318 211

Запаси

2 784

3 728

Сумарна дебіторська заборгованість із врахуванням резервів

106 918

8 685

Грошові кошти та їх еквіваленти

752 214

1 194 790

Нерозподілений прибуток

590

590

Власний капітал

573 152

265 424

Статутний капітал

557 141

257 141

Довгострокові зобов’язання

245 572

1 430 020

Поточні зобов’язання

1 135 461

1 217 002

Чистий прибуток ( збиток)

1 662

485

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

557 141

257 141

Кількість власних акцій, викуплених   протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп   власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

527

540


Акціонери можуть ознайомитися з документами пов
`язаними з прийняттям рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою: ПАТ «ТЕРРА БАНК», м. Київ, бульвар Дружби Народів,буд.28 В, кімната 401, щоденно у робочі дні з 9-00 до 17-00, тел.(044)5851139. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний Секретар Облєцова Юлія Едуардівна, довідки за тел.(044)5851139.


Ліцензія НБУ № 177 від 27.10. 2011р. Код ЄДРПОУ 24425738

Спостережна Рада ПАТ «ТЕРРА БАНК»

 

 
Мар
22

ТВО Голови Правління ПАТ "ТЕРРА БАНК" призначено Едуарда Бабишенко

Розділ // Прес-служба / Прес-релізи

Тимчасово виконуючий обов‘язки Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» з 22 березня призначено Едуарда  Володимировича  Бабишенко, який раніше обіймав посаду фінансового директора Банку.

Едуард Володимирович має більше 10 років управлінського досвіду у фінансовій сфері, ступінь МВА та володіє ліцензією на право ведення професійної діяльності на фондовому ринку України.

Леонід Миколайович Первак займав посаду Голови Правління Банку з 20 травня 2012 року.
 


Мар
22

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ „ТЕРРА БАНК”

Розділ // Прес-служба / Прес-релізи

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
ПАТ „ТЕРРА БАНК”

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРРА БАНК”
1.2. Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 24425738
1.4. Місцезнаходження емітента – 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28 В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел./факс (044) 281-44-77
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.terrabank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
На підставі рішення Спостережної Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК» (протокол №21.03/2013 від 21 березня 2013 року) відбулись зміни у складі посадових осіб банку, а саме:
1.    Припинено з 21 березня 2013 року (останній день виконання повноважень) повноваження Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» Первака Леоніда Миколайовича (паспорт серія ЕО № 374502, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївський обл., 18.09.1997р.) згідно його заяви. Часткою в статутному капіталі ПАТ „ТЕРРА БАНК” не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови Правління: з 20 квітня 2012 року по 21 березня 2013 року включно.
2.    Призначено з 22 березня 2013 року Директора фінансового ПАТ «ТЕРРА БАНК» Бабишенка Едуарда Володимировича (паспорт: серія АЕ №485241 виданий Амур - Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.01.1997 р.). тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» згідно його заяви. Зазначена особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ „ТЕРРА БАНК” та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


           Т.в.о. Голови Правління                                                                                Е.В.Бабишенко
        
                                                                                                                             22.03.2013р.Мар
12

«Швидкі гроші» для клієнтів ПАТ «ТЕРРА БАНК»

Розділ // Прес-служба / Прес-релізи

Терміново необхідні гроші на ремонт, навчання, придбання автомобіля чи інші потреби? ПАТ «ТЕРРА БАНК» з березня 2013 року пропонує повнолітнім громадянам України скористатись новою програмою кредитування «Швидкі гроші».